کریسمس تا نوروز


طرح های تبلیغاتی

از 5 ثانیه تا 40 ثانیه

6 نوبت پخش در روز 

12 نوبت پخش در روز

18 نوبت پخش در روز

24 نوبت پخش در روز

یک ماهه

30 روز 

تیزر تبلیغاتی

180 نوبت پخش در دوره

1500TL

360 نوبت پخش در دوره

2700TL

540 نوبت پخش در دوره

4000TL

720 نوبت پخش در دوره

5500TL

سه ماهه 

90 روز

تیزر تبلیغاتی

540 نوبت پخش در دوره

4400TL

1080 نوبت پخش در دوره

8200TL

1620 نوبت پخش در دوره

11800TL

2160 نوبت پخش در دوره

15500TL

شش ماهه 

180 روز

تیزر تبلیغاتی

1080 نوبت پخش در دوره

8600TL

2160 نوبت پخش در دوره

16400TL

3240 نوبت پخش در دوره

23300TL

4320 نوبت پخش در دوره

29500TLفقط تا نوروز ۱۳۹۸ فرصت باقیست


Don`t copy text!